Konferencja Wydziału Innowacyjnosci

Konferencja „Innowacje dla Mazowsza – jak wdrażać innowacje w naszym regionie?”

Program wydarzenia

Konferencja będzie okazją do zaprezentowanie rezultatów projektu systemowego „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, a także do wymiany opinii pomiędzy różnymi grupami interesariuszy regionalnego systemu innowacji na Mazowszu.

Podczas konferencji poruszone zostaną następujące tematy:

  • jak w ostatnich latach zmienił się krajobraz wspierania i tworzenia innowacji na Mazowszu,
  • jakie są najważniejsze problemy monitoringu i ewaluacji regionalnych strategii innowacji,
  • jak efektywnie zintegrować region z innowacyjną Unią,
  • jak działa system wspierania innowacji w województwie mazowieckim,
  • jak pozyskać środki na innowacyjny biznes,
  • jakie znaczenie dla Mazowsza mają inteligentne specjalizacje regionu,
  • jaką rolę w stymulowaniu innowacji w regionie odgrywają uniwersytety i uczelnie techniczne, a jaką biznes.

Zaproszeni eksperci reprezentują wiodące instytucje zaangażowane w proces tworzenia i wdrażania innowacji na Mazowszu, m.in. jednostki naukowe prowadzące badania oraz zajmujące się monitorowaniem innowacyjności, instytucje otoczenia biznesu, a także przedsiębiorstwa wchodzące w skład mazowieckich klastrów.

Więcej informacji na stronie: http://www.innowacyjni.mazovia.pl/konferencja-innowacje-dla-mazowsza/opis-konferencji